Meer bloemen

Meer bloemen voor bijen

Bloemenmengsels inzaaien om daarmee de bijen en andere bestuivers te helpen is meestal goed bedoeld, maar het is vaak beter om hier terughoudend mee te zijn.

Ook in wegbermen, tuinen en stedelijk gebied groeien van nature veel planten die prima zijn voor bestuivers. Bijen en andere bloembezoekers zijn dol op gewone stads- en bermplanten als paardenbloemen, klavers, dovenetels, boterbloemen en hondsdraf. En goed beheerde berm of grasland hoeft niet ingezaaid te worden. Door goed maaibeheer kan de natuurlijke vegetatie zich ontwikkelen tot een waardevol leef- en foerageergebied voor bijen. Ook bij natuurontwikkeling zou inzaaien/maaisel uitstrooien uitsluitend in overleg moeten gebeuren met specialisten die weten hoe de bodemsamenstelling en inheemse flora eruit ziet. Eventueel zou het nuttig kunnen zijn bij behoefte aan snel resultaat of als "tussenoplossing" om de tijd te overbruggen tot andere beheersmaatregelen gaan werken.

Lees meer over de zin en onzin van bloemen zaaien in de onderstaande artikelen.

Het behoud van wilde bijen in landelijk gebied: is bloemen zaaien de oplossing? - Een artikel in De Levende Natuur over zin en onzin van bloemen inzaaien in het landelijk gebied. 

Inzaaien bloemen dooddoener voor wilde planten - Een opiniestuk van Stichting Floron op Nature Today.