Rijke dijken van de Delta

Na een reeks alarmerende berichten over afnames van insecten is er juist nu behoefte aan handvaten ter behoud en herstel van de biodiversiteit, vooral in agrarisch gebied. Uit een aantal bijzondere vondsten van de laatste jaren is gebleken dat (slaper-)dijken, ook in agrarisch gebied, waardevolle habitat kunnen vormen voor insecten. Over de insectengemeenschappen van dijken en hun behoeften is tot op heden echter nog maar weinig bekend.

Naar aanleiding van dit kennishiaat zijn EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels het project ‘Rijke Dijken van de Delta’ gestart. Tijdens het project worden de ecologische waarden van slaperdijken in het zuidwestelijk Deltagebied (Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant) in kaart gebracht. Het veldwerk wordt uitgevoerd in 2020 en 2021. Tenminste 60 dijkvakken van 250 meter worden gedurende drie bezoekmomenten geïnventariseerd op het voorkomen van wilde bijen en de daarvan afhankelijke oliekevers, alsmede enkele andere soortgroepen

De resultaten zullen inzicht verschaffen in de insectengemeenschap die kenmerkend is voor dijken, evenals de factoren die de waarde voor deze gemeenschap beïnvloeden. Dit onderzoek vormt de opmaat naar langdurige aandacht voor dijken, met veldonderzoek als fundament voor bescherming en verbetering van natuurwaarden op dijken.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door HommelHulp Nederland (met bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Dioraphte en EIS), het Wereldnatuurfonds en de provincie Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u een email sturen.

Nieuws en publicaties

Wat is eigenlijk een dijk? Lees het hier

Dijkbijen

Het dijkenproject wordt financieel mogelijk gemaakt door HommelHulp Nederland (met bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Dioraphte en EIS), het Wereldnatuurfonds, de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels.