Rijke dijken van de Delta

De binnendijken in het zeekleigebied staan bekend om hun bijzondere plantengroei. De laatste jaren blijkt dat ze ook voor insecten zoals bijen, vlinders en sprinkhanen van grote waarde kunnen zijn. Grote aantallen van algemene soorten en de veelvuldige aanwezigheid van bedreigde soorten tonen de dijken als rijk leefgebied, ook te midden van het agrarische landschap.

Over de insecten van dijken en hun behoeften was nog maar weinig bekend. Daarom wordt sinds 2020 onderzoek gedaan door EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Op 61 dijkvakken in het zeekleigebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn bijen, dagvlinders en sprinkhanen geteld. Daarnaast is gelet op een aantal andere soortgroepen, zoals oliekevers, wolzwevers en mieren. Ook zijn eigenschappen van de bezochte dijken genoteerd. Zo is een beeld ontstaan van hoe dijken met een grote (en minder grote) waarde voor insecten er uit zien.

Met de resultaten kunnen inrichting en beheer van dijken worden verbeterd. De dijken zijn een belangrijke schakel in het behoud en herstel van de biodiversiteit in het Deltagebied. In 2022 is gestart met aanpassingen in het beheer van dijken, mede in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het doel is om een netwerk van ecologisch sterke dijken te realiseren waar populaties van planten en dieren kunnen groeien, in samenhang met het omliggende landschap. Gelijktijdig wordt ook het onderzoek voortgezet en wordt gewerkt aan meer erkenning voor dijken als leefgebied voor plant en dier.

Voor vragen kunt u een email sturen.

Bekijk hier de film Rijke dijken als leefgebied voor planten en dieren

Nieuws en publicaties

Wat is eigenlijk een dijk? Lees het hier

Dijkbijen

Mogelijk gemaakt door:

                            

Uitgevoerd door: