Overzicht initiatieven Nationale Bijenstrategie

Overzicht initiatieven Nationale Bijenstrategie

In onderstaande tabel staan de verschillende organisaties die één of meerdere initiatieven ingediend hebben bij de nationale bijenstrategie. De lijst is gemaakt op alfabetische volgorde. De namen van de initiatieven staan in de tweede kolom en door daarop te klikken linkt u door naar de website van het betreffende initiatief. Het schaalniveau staat aangegeven met de mogelijkheden nationaal, provinciaal, regionaal en gemeente niveau. De laatste 5 kolommen geven aan wat voor type initiatief dit is, waar de focus ligt. Deze indeling is gemaakt op basis van de categorieen die in het IPBES rapport over pollinators aangeeft als relevant.

VO = Verbetering van de omstandigheden, HB = Honingbijen, TL = Toekomst van de landbouw, EI = Ecologische Infrastructuur,
MI = Maatschappelijke impact, training en monitoring

Organisatie Naam initiatief Niveau initiatief (schaal) VO HB TL EI MI
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) Levend bijennetwerk Provincie, Regio X X
BASF Broedplaats Odoorn biodiversiteitscan Bedrijf X
Bayer Forward Farming Bayer Bedrijf X X X
BeeFoundation Bijenoases Nationaal X X X
Beroepsvereniging Nederlandse Imkers (BVNI) Bestuivingsimker in groen onderwijs Nationaal X
Beroepsvereniging Nederlandse Imkers (BVNI) Beroepsmatige bijenstanden in kaart Nationaal X
Beroepsvereniging Nederlandse Imkers (BVNI) Imker toegang drachtgebieden beheerde terreinen X
Bij Bewust Betuwe Bij Bewust Betuwe Regio X
Bijen@WUR en Bayer Bee Care Center Natuurlijke selectie honingbij beheerde terreinen X
Brabant Water, CLM en Foor4Bees Bee deal Buulder Aa Regio
Brabant Water, CLM en Foor4Bees Bee deal Oss Gemeente
Citaverde College Bestuiving/Bijen lessen Nationaal X
Citaverde College Convenant Bijengezondheid Limburg Provincie X
Citaverde College en Kenniscentrum natuur en leefomgeving (KCNL) Bijen van Toverland Bedrijf X
Citaverde College en Kenniscentrum natuur en leefomgeving (KCNL) MBO LevenLangLeren Nationaal X
Citaverde College en partners Bijensymposia Provincie X
CLM onderzoek en advies Bee Deals Nationaal, Regio X
CLM onderzoek en advies en ZLTO Schoon water Brabant Provincie, Bedrijf X
Collectief Midden Brabant Stimuleren van agrarisch Natuurbeheer Regio, Bedrijf
Coöperatie De Groene Klaver Groene Linten Regio, Bedrijf X
Coöperatieve Betuwse Fruitmoter Fruitmotor werkt aan het Betuwse landschap Regio, Bedrijf X X X
Cultus/Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas Goed Bee-zig 2.0 Bedrijf X X
Dunea, CLM en Food4Bees Bee deal Bommelerwaard Regio, Openbare ruimte
EIS Kenniscentrum insecten en Vlinderstichting Monitoring Bijen Nationaal X
Federatie van Heideboerderijen Nederland Heideboerderij Bedrijf, Beheerde terreinen X X
FLORON en Vlinderstichting Mijn Berm Bloeit Nationaal X X
Gemeente Lansingerland Bijenlandschap Landsingerland Regio
Gemeente Lansingerland Tuin van de Toekomst Gemeente
Greenport NH Stichting Veldleeuwerik Biodiverse groenbemesting Nationaal, Bedrijf X
Inbuzz Extra en Bijen@WUR Herintroductie wilde honingbij beheerde terreinen X X
Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Bollen voor bijen Bedrijf X
Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Vitale teelt bloembollen Nationaal, Bedrijf X
Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Duurzame bloembollen Bedrijf X
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) Golfbanen en biodiversiteit Bedrijf
Koppert Biological Systems Bijdragen aan gewasbescherming Bedrijf X X X
Landal Green Parks Bijen bij Landal Green Parks Bedrijf X X X
Lectoraat Bijengezondheid Varro bestrijding dmv VHS bijen Bedrijf X
Lectoraat Bijengezondheid Citizen science hommels Interreg Regio X
Louis Bolk Instituut BIJenBLOEM Provincie, Bedrijf X X X
LTO Nederland Ambitie Plantgezondheid 2030 Nationaal X X
LTO Nederland Het boerenerf; the place to BEE Nationaal, Bedrijf X X
Ministerie LNV Coalition of the willing Nationaal
Ministerie LNV Faciliteren NL Bijenstrategie Nationaal
Ministerie LNV Kennisimpuls bestuivers Nationaal
Ministerie LNV GLB voor bestuivers Nationaal
Naturalis Biodiversity Center Bedrijventerreinen voor wilde bijen Regio X X
Natuur&Milieu, IVN Natuureducatie, LandschappenNL en Naturalis Biodiversity Center Nederland Zoemt Nationaal, Gemeente X X X X
Natuurrijk Limburg Meer Natuur voor Pittig Fruit Provincie X X X X
Natuurrijk Limburg Kennis- en kwaliteitsimpuls voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Provincie X X X X
Nederlandse bijenhouders vereniging Alle gemeenten bijvriendelijk Nationaal, Gemeente X
NL Greenlabel en VHG Levende Tuin Nationaal X
Oasen Bijenkasten op terrein Oasen Bedrijf X
Platform Bijvriendelijk Zeeland Op weg naar een bijvriendelijk Zeeland Provincie, Gemeente X X
Plattelandscoörperatie Bloemrijke akkerranden Provincie X X
Provincie Limburg Bijenimpuls Limburg Provincie X X X
Provincie Limburg Ecologisch bermbeheer Limburg Provincie X
Provincie Noord Brabant Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant Provincie
Provincie Zuid-Holland (netwerk) Groene Cirkel Bijenlandschap Regio, Gemeente X X X X
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) Akkerranden Hoeksche Waard Nationaal, Bedrijf X X X
Staatsbosbeheer Zorgen voor nestgelegenheid in de bodem
Stichting BEEP BEEP honingbij monitoring Nationaal X X
Stichting Blauwzaam Prachtlint Regio X X X
Stichting Food4Bees Burgerinitiatief Food4Bees Regio
Stichting Veldleeuwerik Biodiversiteitsmonitor akkerbouw Nationaal X
Stichting Veldleeuwerik Kennis insecten akkerbouw vergroten Nationaal X
Swiss Re Bijdragen aan een weerbare wereld Nationaal
Syngenta Fruit Quality Concept Bedrijf X X X
Syngenta Operation Pollinator Nationaal, Bedrijf X
Vereniging Innovatief Platteland Bee proof Venray Gemeente X
Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren (VELT) 2020 pesticiden vrij Nationaal, Tuin
Vlinderstichting Idylles Regio, Openbare ruimte X X X
Vlinderstichting Green Deal Infra Nationaal X X X
Vlinderstichting Landelijk meetnet Vlinders Nationaal X
Waterschap de Dommel Bevorderen eigen terreinen De Dommel Bedrijf
Waterschap de Dommel Bloemrijke dijk Bedrijf
Waterschap Limburg Spuitvrije bloemenranden Provincie X
ZLTO en CLM Onderzoek en Advies eiwitgewassen/GLB - ZLTO Provincie, Bedrijf X X
Gemeenten maatregelen Gemeente X X X