Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Nieuwe partner Nationale Bijenstrategie: Provincie Gelderland stelt zich voor

We mogen weer een nieuwe bij-vriendelijke partner introduceren: de provincie Gelderland. Jordi Timmermans, projectleider Biodiversiteit, vertelt waarom de provincie partner wordt. En natuurlijk wat ze doen voor (wilde) bijen. De provincie zet zich in voor meer biodiversiteit in natuurgebieden, maar ook in stedelijke en landelijke gebieden. Ook werkt de provincie met verschillende partijen samen in projecten voor (wilde) bijen.

Gelderland voor een bij-vriendelijker NederlandBron: Provincie Gelderland - Ecologisch beheerde berm in Gelderland
Timmermans geeft aan: ‘Het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Ook de provincie Gelderland steunt het doel van de Nationale Bijenstrategie. We dragen graag ons steentje bij voor een bij-vriendelijker Nederland.'

Meer biodiversiteit in verschillende gebieden
De provincie werkt in verschillende gebieden aan meer biodiversiteit. Dat is goed voor (wilde) bijen en andere bestuivers. Timmermans: ‘In de Gelderse natuurgebieden werken we aan de verbetering van de natuurkwaliteit. Maar ook daarbuiten proberen we op verschillende manieren te zorgen voor meer biodiversiteit.’

Beter beheer akkerranden en ecologisch bermbeheer
Timmermans noemt een aantal voorbeelden van wat de provincie doet voor meer biodiversiteit in het landelijk gebied. ‘We helpen agrariërs om hun akkerranden beter te beheren. Zo worden ze rijker aan bloemen en kruiden. Dit doen we door subsidie te verstrekken via het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb). Ook doen we aan ecologisch bermbeheer. Beide zijn heel belangrijk voor bijen en andere bestuivers.'

Jordi Timmermans: ’Samen maken we het verschil!’

Leernetwerk voor ecologisch bermbeheer
De provincie beheert haar eigen bermen ecologisch en geeft daarmee het goede voorbeeld. Maar ze gaat nog een stap verder. Ze stimuleert anderen om hetzelfde te doen. Timmermans vertelt hoe de provincie Gelderse gemeenten stimuleert. ‘We hebben daarvoor samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een leernetwerk voor ecologisch bermbeheer opgezet. Gelderse gemeenten kunnen binnen het netwerk kennis en ervaring uitwisselen. Zo leren gemeenten van elkaar.’ De projectleider is heel blij met het leernetwerk en de samenwerking die hierdoor ontstaat. ‘Samen maken we het verschil!’

Jordi Timmermans: ‘We hebben we in 3 jaar tijd 266 scholen geholpen bij de aanleg van een groen schoolplein!’

Meer groen in stedelijke gebiedenBron: Provincie Gelderland - Groen schoolplein Emmaschool Apeldoorn
In stedelijk gebied helpen we bijen door te zorgen voor meer groen. Zoals de aanplant van inheemse bomen, struiken en bloemrijke planten in woonwijken en op bedrijventerreinen. Dit doen we samen met Gelderse gemeenten en andere partijen, zoals IVN Natuureducatie en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). In 3 jaar tijd hebben we bijvoorbeeld 266 scholen geholpen bij de aanleg van een groen schoolplein!’

De projectleider benadrukt dat de provincie graag meehelpt. ‘Ook inwoners die iets voor bestuivers willen doen, kunnen voor hulp bij ons terecht. We hebben daarvoor de regeling Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit. Via deze regeling kunnen inwoners subsidie aanvragen voor activiteiten zoals het plaatsen van insectenhotels of het zaaien van bloemenmengsels.’

Bijen projecten
Gelderland werkt ook aan speciale projecten voor de bij. Timmermans: ‘We werken veel samen met Gelderse gemeenten, waterschappen en andere partijen in Gelderland. Zo wisselen we kennis uit en werken samen aan projecten voor de bij.’ Hij noemt een paar voorbeelden van deze projecten.

Herstelplan Knautiabij
‘Zo is er een project voor herstel van de Knautiabij.’ Deze bij staat op de Rode Lijst van bijen. Dit is een lijst met soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Ongeveer 25 procent van de Nederlandse populatie van Knautiabijen komt voor in het Gelderse rivierengebied. De provincie Gelderland vroeg adviesbureaus ATKB en Stachys om een herstelplan te maken. Vanuit dit plan neemt de provincie nu samen met terreineigenaren maatregelen.

Beheer graafwespen en zandbijen
Timmermans: ‘Daarnaast loopt er een project voor graafwespen en zandbijen op de Duivelsberg in de gemeente Berg en Dal. Hierbij gaat het erom voldoende open plekken te creëren. De kennis die we in deze projecten opdoen, delen we ook graag met partijen buiten de provincie. De Nationale Bijenstrategie is hiervoor een heel goed initiatief!'

Natuurinclusieve landbouw nu en in de toekomst
Wat gaat de provincie nog meer doen voor bijen. Of waar hebben de bijen voordeel van? Timmermans: ‘We zetten in op natuurinclusieve landbouw. Dit is kringlooplandbouw met aandacht voor biodiversiteit. Steeds meer agrariërs zien de voordelen van natuurinclusief ondernemen. We helpen agrarische ondernemers hierbij. Hier gaan we de volgende jaren zeker mee door. Op deze manier krijgen bijen en andere bestuivers weer ruimte.’

Platform Natuurinclusieve landbouw
Om agrarische ondernemers te helpen, werkt de provincie mee aan het Platform Natuurinclusieve Landbouw. Ook draagt ze hier financieel aan bij. Via verschillende projecten wil het boeren helpen bij een meer natuurinclusieve landbouw. 23 organisaties ondersteunen dit platform.

Eén van de projecten is Bloemrijke akkerranden in rivierenland. Een project waar bestuivers direct baat bij hebben. Boeren kunnen een beroep doen op het Collectief Rivierenland voor gratis bloemenmengsels. Daarmee zorgen ze voor bloemrijke akkerranden.

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Natuur en Milieu Gelderland bood dit in 2019 aan aan de provincie. Ze deed dit in samenwerking met 10 maatschappelijke organisaties. Onder deze organisatie waren zowel landbouw-als natuurorganisaties.

Vorig artikel #EUPollinators: behoud van bestuivers in Europa
Volgend artikel BoerenNatuurweek: Bezige Bijen!

Zoeken